FIRM Insights

Blog

ธรรมนูญครอบครัว : เข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวที่สำคัญ

ตำราการบริหารธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายสามารถหาอ่านได้ทั่วไป แต่ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องธุรกิจครอบครัว เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เพราะในธุรกิจครอบครัวนั้น เราไม่เพียงต้องเรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ แต่ยังต้องมีความสามารถในการบริหารความรู้สึก บริหารความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
FIRM

ธรรมนูญครอบครัว : เข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวที่สำคัญ

tetuer adip iscing

ตำราการบริหารธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายสามารถหาอ่านได้ทั่วไป แต่ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องธุรกิจครอบครัว เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เพราะในธุรกิจครอบครัวนั้น เราไม่เพียงต้องเรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ แต่ยังต้องมีความสามารถในการบริหารความรู้สึก บริหารความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย ยิ่งเป็นวัฒนธรรมชาวเอเชีย ที่ยังมีระบบอาวุโส ระบบลูกชายคนโต สภาวการณ์แบบนี้ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ส่งผลให้ละเลยรายละเอียดที่สำคัญของการบริหาร           หัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนนี้จึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและครอบครัว เพราะในขณะที่บางครอบครัวให้ความสำคัญกับธุรกิจมาก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ มากเกินไปจนส่งผลกระทบด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ไม่มีเวลาให้ครอบครัว จนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจืดจางไป ในมุมกลับกันการให้ความสำคัญต่อครอบครัวมากไปก็อาจทำให้ละเลยในเรื่องแผนขยายธุรกิจ มีการรับสมาชิกเข้าทำงานโดยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่มากกว่าความสามารถ ละเลยแผนการพัฒนาความเป็นผู้นำของสมาชิก ฯลฯ ความขัดแย้งจากความไม่สมดุลนี้นำมาซึ่งปัญหามากมายทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านครอบครัว ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลย ก็จะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ครอบครัวแตกแยก หรือธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้         จับสัญญาณความเสี่ยงด้วย “ธรรมนูญครอบครัว” ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) สามารถใช้เป็นกลไก หรือจุดเริ่มต้นในการให้สมาชิกครอบครัวทุกคนได้มีวาระในการหันหน้าเข้าหากัน และช่วยกันระดมกำลังสมองเพื่อค้นหาสัญญาณความเสี่ยงในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ หาทางป้องกันก่อนที่ประเด็นต่าง ๆ จะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข สัญญาณความเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องให้ความสำคัญมี 3 หัวข้อใหญ่ดังนี้           1. วัฒนธรรมครอบครัว เป็นส่วนสำคัญของธรรมนูญครอบครัว ประกอบด้วย ค่านิยมของธุรกิจและของครอบครัว ซึ่งเปรียบเหมือนเสาหลักของบ้านที่ให้สมาชิกครอบครัวยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบครัวและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต           2. โครงสร้างธุรกิจ เป็นประเด็นเรื่องผลประโยชน์ต่าง ๆ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ โครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการความเป็นเจ้าของ การถือหุ้นนี้ไม่มีมาตรฐานตายตัว อาจได้มาโดยการโอนให้ การซื้อ มรดกตกทอด  หรือของขวัญ ทำให้ได้สิทธิของการบริหาร และเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งถ้าไม่มีการตกลงกันก็อาจมีปัญหาเรื่องการบริหารได้ในอนาคต เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การบริหารงานมีความซับซ้อนขึ้น การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลภายนอก มาร่วมตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ธุรกิจ การลงทุน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายเรื่องเงินปันผล           3. การบริหารครอบครัว เป็นข้อตกลงกันระหว่างสมาชิกครอบครัว ที่จะดูแลความเป็นอยู่ และพัฒนาสมาชิกในระดับต่าง ๆ เพื่อก้าวเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ ไม่มีปัญหาติดขัด และเป็นที่ยอมรับของพนักงานในทุกระดับชั้น ประกอบด้วย ข้อตกลงเรื่องแผนการจ้างงาน….
FIRM

ธรรมนูญครอบครัว : เข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวที่สำคัญ

ตำราการบริหารธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายสามารถหาอ่านได้ทั่วไป แต่ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องธุรกิจครอบครัว เป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เพราะในธุรกิจครอบครัวนั้น เราไม่เพียงต้องเรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ แต่ยังต้องมีความสามารถในการบริหารความรู้สึก บริหารความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย ยิ่งเป็นวัฒนธรรมชาวเอเชีย ที่ยังมีระบบอาวุโส ระบบลูกชายคนโต สภาวการณ์แบบนี้ทำให้เกิดการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ส่งผลให้ละเลยรายละเอียดที่สำคัญของการบริหาร           หัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนนี้จึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและครอบครัว เพราะในขณะที่บางครอบครัวให้ความสำคัญกับธุรกิจมาก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ มากเกินไปจนส่งผลกระทบด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ไม่มีเวลาให้ครอบครัว จนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจืดจางไป ในมุมกลับกันการให้ความสำคัญต่อครอบครัวมากไปก็อาจทำให้ละเลยในเรื่องแผนขยายธุรกิจ มีการรับสมาชิกเข้าทำงานโดยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่มากกว่าความสามารถ ละเลยแผนการพัฒนาความเป็นผู้นำของสมาชิก ฯลฯ ความขัดแย้งจากความไม่สมดุลนี้นำมาซึ่งปัญหามากมายทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านครอบครัว ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลย ก็จะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ครอบครัวแตกแยก หรือธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้         จับสัญญาณความเสี่ยงด้วย “ธรรมนูญครอบครัว” ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) สามารถใช้เป็นกลไก หรือจุดเริ่มต้นในการให้สมาชิกครอบครัวทุกคนได้มีวาระในการหันหน้าเข้าหากัน และช่วยกันระดมกำลังสมองเพื่อค้นหาสัญญาณความเสี่ยงในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ หาทางป้องกันก่อนที่ประเด็นต่าง ๆ จะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข สัญญาณความเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องให้ความสำคัญมี 3 หัวข้อใหญ่ดังนี้           1. วัฒนธรรมครอบครัว เป็นส่วนสำคัญของธรรมนูญครอบครัว ประกอบด้วย ค่านิยมของธุรกิจและของครอบครัว ซึ่งเปรียบเหมือนเสาหลักของบ้านที่ให้สมาชิกครอบครัวยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบครัวและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต           2. โครงสร้างธุรกิจ เป็นประเด็นเรื่องผลประโยชน์ต่าง ๆ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ โครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการความเป็นเจ้าของ การถือหุ้นนี้ไม่มีมาตรฐานตายตัว อาจได้มาโดยการโอนให้ การซื้อ มรดกตกทอด  หรือของขวัญ ทำให้ได้สิทธิของการบริหาร และเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งถ้าไม่มีการตกลงกันก็อาจมีปัญหาเรื่องการบริหารได้ในอนาคต เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การบริหารงานมีความซับซ้อนขึ้น การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลภายนอก มาร่วมตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ธุรกิจ การลงทุน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายเรื่องเงินปันผล           3. การบริหารครอบครัว เป็นข้อตกลงกันระหว่างสมาชิกครอบครัว ที่จะดูแลความเป็นอยู่ และพัฒนาสมาชิกในระดับต่าง ๆ

บทบาทชัดเจน ครอบครัวมั่นคง

FIRM

บทบาทชัดเจน ครอบครัวมั่นคง

tetuer adip iscing

เมื่อครอบครัวและธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวไปตามกาลเวลา จำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น การกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิกให้มีความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการกำหนดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เกิดความยุติธรรม รักใคร่ปรองดอง และทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว ภายใต้หลักการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เรามักจะจัดแบ่งสมาชิกครอบครัวออกเป็น 4  กลุ่มใหญ่ๆ ตามบทบาทหน้าที่ในธุรกิจครอบครัว และการถือครองหุ้นดังนี้ สมาชิกที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว และมีความเป็นเจ้าของโดยการถือหุ้นของธุรกิจครอบครัว สมาชิกกลุ่มนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในธุรกิจครอบครัว เนื่องจากมีบทบาททั้งในแง่ของการถือครองหุ้น และความรับผิดชอบในธุรกิจของครอบครัว สมาชิกในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ ผู้ก่อตั้ง ลงมาถึงทายาทที่ได้รับโอนหุ้นมาเรียบร้อยแล้ว โดยที่ทายาทอาจจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือแค่พนักงานธรรมดาก็ได้ สมาชิกกลุ่มนี้สามารถจัดแบ่งซอยลงมาได้อีกตามบทบาทในธุรกิจครอบครัวคือ 1.1 สมาชิกที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว และมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (Operating Owner) ตั้งแต่ CEO ลงไป ทำหน้าที่วางแผน ตัดสินใจ สั่งการ กำหนดกลยุทธ์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้ ผลกำไรของธุรกิจ ผลตอบแทนที่สมาชิกกลุ่มนี้ได้รับ นอกจาก เงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นแล้ว ยังได้จากธุรกิจคือ เงินเดือนในตำแหน่งนั้น ๆ เงินโบนัส ผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น รถประจำตำแหน่ง เงินรางวัลต่าง ๆ ตามแต่ครอบครัวจะตกลงกัน 1.2 สมาชิกที่มองภาพรวมธุรกิจ หรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่ไม่มีส่วนในการสั่งการ (Governing Owner) สมาชิกกลุ่มนี้อาจเป็นผู้อาวุโสที่ผ่านการทำงานมาพอสมควร หรือสมาชิกที่เกษียณอายุทำงาน และเข้ามาเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นสมาชิกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับแต่งตั้งให้นั่งอยู่ในคณะกรรมการธุรกิจ ผลตอบแทนที่ได้คือ เงินปันผล และได้เงินเดือนหรือเบี้ยประชุมบอร์ดธุรกิจ สมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของโดยการถือหุ้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจถือว่าเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะผลประโยชน์ที่ได้จากธุรกิจครอบครัวนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้สมาชิกครอบครัวทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีชีวิตได้อย่างสุขสบาย ดังนั้นบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตสมาชิกทุกคนจึงมีความสำคัญตามไปด้วย ครอบครัวมักแต่งตั้งให้สมาชิกกลุ่มนี้เข้าเป็นกรรมการในสภาครอบครัวเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนครอบครัวให้เดินไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนี้เช่น สมาชิกจะต้องเป็นศูนย์รวม และประสานสมาชิกทั้งหมดให้มารวมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ สมาชิกจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ทิศทางธุรกิจว่ากำลังเดินไปในทางทิศทางไหนเพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกต้องผลักดันหรือสานต่อค่านิยมครอบครัว และธุรกิจครอบครัวให้ปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง สมาชิกต้องสร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว สมาชิกจะต้องเอื้อประโยชน์ ดูแลสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไปให้พร้อมสำหรับการรับช่วงต่อธุรกิจ สมาชิกจะต้องรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจครอบครัวในทุก ๆ ด้านให้ดีที่สุด สมาชิกจะต้องรักษาความลับของธุรกิจ ไม่เผยแพร่ข้อมูลความลับสู่ภายนอก2…..
FIRM

บทบาทชัดเจน ครอบครัวมั่นคง

เมื่อครอบครัวและธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวไปตามกาลเวลา จำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น การกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิกให้มีความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการกำหนดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เกิดความยุติธรรม รักใคร่ปรองดอง และทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว ภายใต้หลักการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เรามักจะจัดแบ่งสมาชิกครอบครัวออกเป็น 4  กลุ่มใหญ่ๆ ตามบทบาทหน้าที่ในธุรกิจครอบครัว และการถือครองหุ้นดังนี้ สมาชิกที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว และมีความเป็นเจ้าของโดยการถือหุ้นของธุรกิจครอบครัว สมาชิกกลุ่มนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในธุรกิจครอบครัว เนื่องจากมีบทบาททั้งในแง่ของการถือครองหุ้น และความรับผิดชอบในธุรกิจของครอบครัว สมาชิกในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ ผู้ก่อตั้ง ลงมาถึงทายาทที่ได้รับโอนหุ้นมาเรียบร้อยแล้ว โดยที่ทายาทอาจจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือแค่พนักงานธรรมดาก็ได้ สมาชิกกลุ่มนี้สามารถจัดแบ่งซอยลงมาได้อีกตามบทบาทในธุรกิจครอบครัวคือ 1.1 สมาชิกที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว และมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (Operating Owner) ตั้งแต่ CEO ลงไป ทำหน้าที่วางแผน ตัดสินใจ สั่งการ กำหนดกลยุทธ์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้ ผลกำไรของธุรกิจ ผลตอบแทนที่สมาชิกกลุ่มนี้ได้รับ นอกจาก เงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นแล้ว ยังได้จากธุรกิจคือ เงินเดือนในตำแหน่งนั้น ๆ เงินโบนัส ผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น รถประจำตำแหน่ง เงินรางวัลต่าง ๆ ตามแต่ครอบครัวจะตกลงกัน 1.2 สมาชิกที่มองภาพรวมธุรกิจ หรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่ไม่มีส่วนในการสั่งการ (Governing Owner) สมาชิกกลุ่มนี้อาจเป็นผู้อาวุโสที่ผ่านการทำงานมาพอสมควร หรือสมาชิกที่เกษียณอายุทำงาน และเข้ามาเป็นที่ปรึกษา เป็นต้นสมาชิกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับแต่งตั้งให้นั่งอยู่ในคณะกรรมการธุรกิจ ผลตอบแทนที่ได้คือ เงินปันผล และได้เงินเดือนหรือเบี้ยประชุมบอร์ดธุรกิจ สมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของโดยการถือหุ้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจถือว่าเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะผลประโยชน์ที่ได้จากธุรกิจครอบครัวนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้สมาชิกครอบครัวทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีชีวิตได้อย่างสุขสบาย ดังนั้นบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตสมาชิกทุกคนจึงมีความสำคัญตามไปด้วย ครอบครัวมักแต่งตั้งให้สมาชิกกลุ่มนี้เข้าเป็นกรรมการในสภาครอบครัวเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนครอบครัวให้เดินไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนี้เช่น สมาชิกจะต้องเป็นศูนย์รวม และประสานสมาชิกทั้งหมดให้มารวมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน และต้องรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ สมาชิกจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว ทิศทางธุรกิจว่ากำลังเดินไปในทางทิศทางไหนเพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกต้องผลักดันหรือสานต่อค่านิยมครอบครัว และธุรกิจครอบครัวให้ปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง สมาชิกต้องสร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว สมาชิกจะต้องเอื้อประโยชน์ ดูแลสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไปให้พร้อมสำหรับการรับช่วงต่อธุรกิจ

“โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว” มูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 2)

จากประสบการณ์ของ บริษัท เฟิร์ม ที่ได้ทำงานที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้กว่า 40 ครอบครัวไทย และจากการศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ เราพบว่ามูลเหตุความขัดแย้งของครอบครัวธุรกิจส่วนใหญ่มักมีสาเหตุเริ่มต้นมาจาก “โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว”
FIRM

“โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว” มูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 2)

tetuer adip iscing

จากประสบการณ์ของ บริษัท เฟิร์ม ที่ได้ทำงานที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้กว่า 40 ครอบครัวไทย และจากการศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ เราพบว่ามูลเหตุความขัดแย้งของครอบครัวธุรกิจส่วนใหญ่มักมีสาเหตุเริ่มต้นมาจาก “โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว” “โครงสร้างครอบครัว” เป็นประเด็นหลักของทุกครอบครัว และธุรกิจครอบครัวจะต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งระหว่างพ่อ แม่ ลูก อาทิ การมีประสบการณ์ของพ่อ กับการศึกษาที่สูงของลูกมาเจอกันเป็นช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มีความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน  โครงสร้างครอบครัวพี่น้องหลายคนที่กินนอนด้วยกันกับแยกย้ายกันเรียน เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เป็นประเด็นที่มีโอกาสของความขัดแย้งทั้งสิ้น โครงสร้างครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยจะถูกเคี่ยวเข็ญมากกว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน ครอบครัวที่มีพ่อเก่งสร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า จะเป็นความท้าทายของลูก ๆ ที่จะต้องเก่งให้เท่าพ่อ หลายครอบครัวมีความกังวลว่า ลูก ๆ จะไม่ได้รับความไว้วางใจกับคู่ค้าเนื่องจากความสามารถไม่ถึง การเคี่ยวเข็ญ การสอนงาน การใช้อารมณ์อาจทำให้ทายาทบางคนทนความกดดันไม่ไหว แล้วเดินออกจากธุรกิจครอบครัวไปเลยก็มี นอกจากนี้วัฒนธรรมครอบครัวหรือแนวความคิดของบรรพบุรุษที่ว่า ธุรกิจควรส่งต่อให้ลูกชายคนโต หรือลูกชายคนแรก หรือแม้แต่โดยหลักปฏิบัติลูกชายย่อมมีโอกาสครอบครองธุรกิจ หรือขึ้นเป็นใหญ่ในธุรกิจได้มากกว่าผู้หญิง ถ้าลูกชายคนโตไม่มีความสามารถเพียงพอหรือไม่เอาธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้น หรือกรณีตัวอย่างครอบครัว 4 คน มีลูกสาว 3 คน และลูกชายคนเล็ก 1 คน ธุรกิจเติบโตมาจากลูกสาวช่วยพ่อทำงานเรื่อยมา แต่เมื่อถึงเวลาลูกชายคนเล็กเติบโตขึ้น พ่อโอนหุ้นเกือบทั้งหมดให้ลูกชายบริหารต่อ นำความไม่พอใจมาสู่พี่สาวทุกคนและในที่สุดก็มีปัญหากัน หรืออีกกรณีครอบครัว 4 คน มีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 2 คน ลูกชายเป็นคนโต และคนสุดท้อง พี่คนโตถูกส่งไปเรียนเพราะเรียนเก่ง ในขณะที่ลูกชายคนเล็กไม่ชอบเรียนหนังสือ เลยถูกพ่อให้เข้ามาช่วยงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ และได้ฝึกฝนเรียนรู้งานจากผู้เป็นพ่อจนเก่ง ในขณะที่คนโตเรียนจบกลับมาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยกิจการ ผู้เป็นพ่อจะยกความเป็นเจ้าของให้ลูกคนไหนดีซึ่งถ้าตัดสินใจไม่ดีความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เราจะเห็นว่า ลูกชายคนโตมักจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคนรอง ถ้าน้องชาย มีความเก่งกาจ โอกาสที่จะแซงหน้าพี่ชายได้อาจจะยากหน่อย หรือเห็นลูกสาวมักจะทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการเงิน การบริหารบุคลากร ในขณะที่ลูกชาย ทำการตลาด การขาย เป็นต้น ดังนั้นเรื่องโครงสร้างครอบครัวกับหน้าที่การงานหรือการลำดับความสำคัญระหว่างความอาวุโสกับตำแหน่งหน้าที่การงานในการบริหารธุรกิจ เป็นเรื่องที่จะต้องมาตกลงกันให้ชัดเจน ในโครงสร้างของครอบครัวใหญ่ อาจจะมีประเด็นเรื่องการลำดับญาติของสมาชิกแต่ละสาย เพราะบางครอบครัวสมาชิกในรุ่น 3 สายแรก….
FIRM

“โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว” มูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 2)

จากประสบการณ์ของ บริษัท เฟิร์ม ที่ได้ทำงานที่ปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้กว่า 40 ครอบครัวไทย และจากการศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ เราพบว่ามูลเหตุความขัดแย้งของครอบครัวธุรกิจส่วนใหญ่มักมีสาเหตุเริ่มต้นมาจาก “โครงสร้างครอบครัว” และ “โครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว” “โครงสร้างครอบครัว” เป็นประเด็นหลักของทุกครอบครัว และธุรกิจครอบครัวจะต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งระหว่างพ่อ แม่ ลูก อาทิ การมีประสบการณ์ของพ่อ กับการศึกษาที่สูงของลูกมาเจอกันเป็นช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มีความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน  โครงสร้างครอบครัวพี่น้องหลายคนที่กินนอนด้วยกันกับแยกย้ายกันเรียน เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เป็นประเด็นที่มีโอกาสของความขัดแย้งทั้งสิ้น โครงสร้างครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยจะถูกเคี่ยวเข็ญมากกว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน ครอบครัวที่มีพ่อเก่งสร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า จะเป็นความท้าทายของลูก ๆ ที่จะต้องเก่งให้เท่าพ่อ หลายครอบครัวมีความกังวลว่า ลูก ๆ จะไม่ได้รับความไว้วางใจกับคู่ค้าเนื่องจากความสามารถไม่ถึง การเคี่ยวเข็ญ การสอนงาน การใช้อารมณ์อาจทำให้ทายาทบางคนทนความกดดันไม่ไหว แล้วเดินออกจากธุรกิจครอบครัวไปเลยก็มี นอกจากนี้วัฒนธรรมครอบครัวหรือแนวความคิดของบรรพบุรุษที่ว่า ธุรกิจควรส่งต่อให้ลูกชายคนโต หรือลูกชายคนแรก หรือแม้แต่โดยหลักปฏิบัติลูกชายย่อมมีโอกาสครอบครองธุรกิจ หรือขึ้นเป็นใหญ่ในธุรกิจได้มากกว่าผู้หญิง ถ้าลูกชายคนโตไม่มีความสามารถเพียงพอหรือไม่เอาธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้น หรือกรณีตัวอย่างครอบครัว 4 คน มีลูกสาว 3 คน และลูกชายคนเล็ก 1 คน ธุรกิจเติบโตมาจากลูกสาวช่วยพ่อทำงานเรื่อยมา แต่เมื่อถึงเวลาลูกชายคนเล็กเติบโตขึ้น พ่อโอนหุ้นเกือบทั้งหมดให้ลูกชายบริหารต่อ นำความไม่พอใจมาสู่พี่สาวทุกคนและในที่สุดก็มีปัญหากัน หรืออีกกรณีครอบครัว 4 คน มีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 2 คน ลูกชายเป็นคนโต และคนสุดท้อง พี่คนโตถูกส่งไปเรียนเพราะเรียนเก่ง ในขณะที่ลูกชายคนเล็กไม่ชอบเรียนหนังสือ เลยถูกพ่อให้เข้ามาช่วยงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ และได้ฝึกฝนเรียนรู้งานจากผู้เป็นพ่อจนเก่ง ในขณะที่คนโตเรียนจบกลับมาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยกิจการ ผู้เป็นพ่อจะยกความเป็นเจ้าของให้ลูกคนไหนดีซึ่งถ้าตัดสินใจไม่ดีความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เราจะเห็นว่า ลูกชายคนโตมักจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคนรอง ถ้าน้องชาย มีความเก่งกาจ โอกาสที่จะแซงหน้าพี่ชายได้อาจจะยากหน่อย หรือเห็นลูกสาวมักจะทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการเงิน การบริหารบุคลากร ในขณะที่ลูกชาย ทำการตลาด การขาย เป็นต้น ดังนั้นเรื่องโครงสร้างครอบครัวกับหน้าที่การงานหรือการลำดับความสำคัญระหว่างความอาวุโสกับตำแหน่งหน้าที่การงานในการบริหารธุรกิจ เป็นเรื่องที่จะต้องมาตกลงกันให้ชัดเจน

สภาครอบครัว (Family Council) : ทางออกของปัญหาการสื่อสารในครอบครัว

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงมูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวที่มาจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจของครอบครัว ในตอนนี้เราจะลงลึกถึงมูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการครอบครัวธุรกิจ
FIRM

สภาครอบครัว (Family Council) : ทางออกของปัญหาการสื่อสารในครอบครัว

tetuer adip iscing

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงมูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวที่มาจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจของครอบครัว ในตอนนี้เราจะลงลึกถึงมูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการครอบครัวธุรกิจ  การทำงานของเจ้าของที่สร้างธุรกิจมาด้วยสองมือ ส่วนหนึ่งมักจะใช้ประสบการณ์ และสัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจ และมักจะไม่มีแบบแผน ซึ่งเมื่อเวลาลูก ๆ เข้ามาทำงานก็จะไม่ค่อยมีการถ่ายทอดงานที่เป็นกิจจะลักษณะ ปล่อยให้เรียนรู้กันจากการทำงานจริง โดยอาจจะไม่ชัดเจนว่าทิศทางของธุรกิจที่จะเดินต่อไปในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใด โดยทำงานไปวัน ๆ หรือบางครั้งการตั้งเป้าหมายก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่พยายามบังคับให้สมาชิกครอบครัวทำตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนดขึ้น นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจเกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกัน เกิดจากการศึกษาที่ไม่ตรงกับงานที่ทำ การขาดประสบการณ์และไม่มีแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นมืออาชีพ ในแง่ของการบริหารธุรกิจถ้าพี่น้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานที่ชัดเจน จากความละเลยไม่สนใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดบางประการ ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่รู้ข้อเท็จจริงและเกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้ ขณะที่ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ค่อยมีใครแสดงความเห็นในเรื่องการทำงานของสมาชิกแต่ละคน ทำให้ไม่มีการประเมินผลการทำงานและไม่รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง  มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีการประชุมทางธุรกิจทุก ๆ เดือนและจะต้องมีการรายงานสรุปผลประกอบการทุก ๆ ไตรมาส แต่สมาชิกที่รับผิดชอบทางการเงินไม่เคยรายงานผลประกอบการได้ทันเลย ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจมีรายรับ ผลกำไร และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ทำให้ไม่สามารถวางแผนเดินหน้าต่อไปได้ สมาชิกท่านอื่น ๆ ก็ไม่มีใครกล้าตำหนิถึงความไม่พร้อมของงบการเงิน และปล่อยปละละเลยไป จนมีปัญหากระทบกระทั่งขาดความไว้วางใจกัน การไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจหรือเปิดเผยไม่หมดจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในธุรกิจได้อย่างชัดเจน สมาชิกก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจกันและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เสียหายได้ สำหรับครอบครัวใหญ่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นไม่หมดจะทำให้สมาชิกที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจเกิดความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ ตัวอย่างครอบครัวที่มาปรึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจโดยพี่ชายคนโตไม่เปิดเผยความเป็นไปของธุรกิจให้น้อง ๆ ที่ถือหุ้นเท่า ๆกัน ได้ทราบ รายงานแค่ว่า ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถปันผลได้ น้อง ๆ ก็เกรงใจไม่กล้าถาม แต่เก็บความเคลือบแคลงสงสัยการบริหารของพี่ชายว่าขาดทุนเพราะอะไรหรือขาดทุนจริงหรือเปล่า มีการนำเงินไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ ถึงขั้นจะมีการหาทางฟ้องร้องกันเลย   สภาครอบครัว (Family Council) : ทางออกของปัญหาการสื่อสารในครอบครัว เรื่องการสื่อสารถือเป็นหัวใจหลักของครอบครัว และธุรกิจครอบครัว ทางออกที่สำคัญของเรื่องนี้คือ การจัดวางการประชุมครอบครัวให้เป็นกิจจะลักษณะและเป็นประจำ  หรือการจัดตั้งและเรียกอย่างเป็นทางการว่า สภาครอบครัว (Family Council) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวทุก ๆ คนในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการบริหารจัดการขอบเขตระหว่างธุรกิจและความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ทำงานในธุรกิจว่ามีความคาบเกี่ยวกันมากน้อยแค่ไหน เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวจะว่าด้วยเรื่องการพัฒนาส่งเสริมสมาชิกครอบครัวในหลาย ๆ ด้าน การรับรู้ความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน เปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสมานสามัคคี  แลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิดความปรองดองกันให้มากที่สุด การจัดตั้งสภาครอบครัวไม่มีกฎตายตัวว่า จะต้องจัดตั้งด้วยจำนวนคนเท่าไร….
FIRM

สภาครอบครัว (Family Council) : ทางออกของปัญหาการสื่อสารในครอบครัว

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงมูลเหตุความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวที่มาจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจของครอบครัว ในตอนนี้เราจะลงลึกถึงมูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการครอบครัวธุรกิจ  การทำงานของเจ้าของที่สร้างธุรกิจมาด้วยสองมือ ส่วนหนึ่งมักจะใช้ประสบการณ์ และสัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจ และมักจะไม่มีแบบแผน ซึ่งเมื่อเวลาลูก ๆ เข้ามาทำงานก็จะไม่ค่อยมีการถ่ายทอดงานที่เป็นกิจจะลักษณะ ปล่อยให้เรียนรู้กันจากการทำงานจริง โดยอาจจะไม่ชัดเจนว่าทิศทางของธุรกิจที่จะเดินต่อไปในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใด โดยทำงานไปวัน ๆ หรือบางครั้งการตั้งเป้าหมายก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่พยายามบังคับให้สมาชิกครอบครัวทำตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนดขึ้น นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจเกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกัน เกิดจากการศึกษาที่ไม่ตรงกับงานที่ทำ การขาดประสบการณ์และไม่มีแบบแผนการเรียนรู้ที่เป็นมืออาชีพ ในแง่ของการบริหารธุรกิจถ้าพี่น้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือผลการดำเนินงานที่ชัดเจน จากความละเลยไม่สนใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดบางประการ ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่รู้ข้อเท็จจริงและเกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้ ขณะที่ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ค่อยมีใครแสดงความเห็นในเรื่องการทำงานของสมาชิกแต่ละคน ทำให้ไม่มีการประเมินผลการทำงานและไม่รู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง  มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีการประชุมทางธุรกิจทุก ๆ เดือนและจะต้องมีการรายงานสรุปผลประกอบการทุก ๆ ไตรมาส แต่สมาชิกที่รับผิดชอบทางการเงินไม่เคยรายงานผลประกอบการได้ทันเลย ทำให้สมาชิกท่านอื่นไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจมีรายรับ ผลกำไร และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ทำให้ไม่สามารถวางแผนเดินหน้าต่อไปได้ สมาชิกท่านอื่น ๆ ก็ไม่มีใครกล้าตำหนิถึงความไม่พร้อมของงบการเงิน และปล่อยปละละเลยไป จนมีปัญหากระทบกระทั่งขาดความไว้วางใจกัน การไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจหรือเปิดเผยไม่หมดจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในธุรกิจได้อย่างชัดเจน สมาชิกก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจกันและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เสียหายได้ สำหรับครอบครัวใหญ่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นไม่หมดจะทำให้สมาชิกที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้ทำงานในธุรกิจเกิดความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ ตัวอย่างครอบครัวที่มาปรึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจโดยพี่ชายคนโตไม่เปิดเผยความเป็นไปของธุรกิจให้น้อง ๆ ที่ถือหุ้นเท่า ๆกัน ได้ทราบ รายงานแค่ว่า ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถปันผลได้ น้อง ๆ ก็เกรงใจไม่กล้าถาม แต่เก็บความเคลือบแคลงสงสัยการบริหารของพี่ชายว่าขาดทุนเพราะอะไรหรือขาดทุนจริงหรือเปล่า มีการนำเงินไปใช้ผิดประเภทหรือไม่ ถึงขั้นจะมีการหาทางฟ้องร้องกันเลย   สภาครอบครัว (Family Council) : ทางออกของปัญหาการสื่อสารในครอบครัว เรื่องการสื่อสารถือเป็นหัวใจหลักของครอบครัว และธุรกิจครอบครัว ทางออกที่สำคัญของเรื่องนี้คือ การจัดวางการประชุมครอบครัวให้เป็นกิจจะลักษณะและเป็นประจำ  หรือการจัดตั้งและเรียกอย่างเป็นทางการว่า สภาครอบครัว (Family Council) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัวทุก ๆ คนในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและเรื่องธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการบริหารจัดการขอบเขตระหว่างธุรกิจและความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ทำงานในธุรกิจว่ามีความคาบเกี่ยวกันมากน้อยแค่ไหน เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวจะว่าด้วยเรื่องการพัฒนาส่งเสริมสมาชิกครอบครัวในหลาย ๆ ด้าน การรับรู้ความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน

VIDEO

Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)

VIDEO

Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
นิรัต กาญจนาคพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณนิรัต มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารมากว่า 20 ปี โดยเริ่มทำงานในธุรกิจโฆษณาก่อนเข้าสู่ธุรกิจคมนาคม ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารการตลาดและการขายให้กับแบรนด์มือถือชั้นนำ ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานด้านที่ปรึกษาการบริหารการตลาด ซึ่งทำให้ได้เห็นปัญหา และการตัดสินใจในเบื้องหน้าและเบื้องลึกของธุรกิจครอบครัวหลากหลายรูปแบบ


คุณนิรัตเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกในการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวธุรกิจและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว โดยในระหว่างที่ร่วมงานกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CED) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในตำแหน่งผู้บริหารสายงานการให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัว ได้นำประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวไทยไปร่วมพัฒนาหลักสูตรเรื่อง “ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อสอนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ทายาท และผู้ที่สนใจได้เข้าใจในเรื่องของการสร้างข้อตกลงของธุรกิจครอบครัว


จนถึงปัจจุบัน คุณนิรัตได้ให้คำปรึกษาและจัดทำธรรมนูญครอบครัวธรรมนูญครอบครัวมาแล้วกว่า 40 ครอบครัว และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวในหลายหลักสูตร รวมทั้งจัดคอร์สสัมมนาให้องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องธรรมนูญครอบครัวและการสร้างข้อตกลงในครอบครัวเป็นการเฉพาะอีกด้วย

วิเชฐ ตันติวานิช
ประธาน บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณวิเชฐ เป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุน และผู้บริหารมืออาชีพมากว่า 30 ปี ทั้งในธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ที่ได้รับความนิยมที่สุดหลักสูตรหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากที่ “เฟิร์ม” แล้ว ปัจจุบันคุณวิเชฐ ดำรงตำแหน่งในองค์กรภายรัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ ประธานหลักสูตร 2Morrow Scaler: Beyond Frontiers ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กรรมการอิสระในกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ไทยแอร์เอเชีย), กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์, กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง และ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์

คุณวิเชฐเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว โดยพัฒนาวิธีการจาก Babson College สหรัฐอเมริกา และได้คิดค้นหลักสูตร BSMART ให้กับธนาคารกรุงเทพ เพื่ออบรมลูกค้าของธนาคารในเรื่องการส่งต่อธุรกิจสู่ทายาทได้อย่างราบรื่น โดยจัดการอบรมมาแล้ว 8 ปี รวมประมาณ 380 ครอบครัว

คุณวิเชฐเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท MBA, Finance & Marketing จาก University of Hartford สหรัฐอเมริกา

3/6

Family Office

ที่ปรึกษาจัดทำ “สำนักงานครอบครัว” หรือ Family Office เพื่อบริหารจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัว ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความมั่งคั่ง การพิจารณาทางเลือกและผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลตอบแทน การวางแผนมรดก ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ ภาษี กฎหมาย การศึกษา การบริจาค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครอง สร้างการเติบโตและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง มั่นคง และราบรื่น โดยพันธมิตรของ FIRM คุณ วิรัช สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการบริหารสินทรัพย์และวาณิชธนกิจจาก ICHAM ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ UCAP Asia Pte (สิงคโปร์), RBS Coutts Bank (สิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ Focal Enterprise (ฮ่องกง) EFG Bank (สิงคโปร์)

3/6

Family Office

ที่ปรึกษาจัดทำ “สำนักงานครอบครัว” หรือ Family Office เพื่อบริหารจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัว ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความมั่งคั่ง การพิจารณาทางเลือกและผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลตอบแทน การวางแผนมรดก ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ ภาษี กฎหมาย การศึกษา การบริจาค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครอง สร้างการเติบโตและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง มั่นคง และราบรื่น

โดยพันธมิตรของ FIRM คุณ วิรัช สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการบริหารสินทรัพย์และวาณิชธนกิจจาก ICHAM ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ UCAP Asia Pte (สิงคโปร์), RBS Coutts Bank (สิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ Focal Enterprise (ฮ่องกง) EFG Bank (สิงคโปร์)

5/6

“สานความรัก ความเข้าใจ
และการสื่อสารในครอบครัว”

บริการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา และผูู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวผสานความรัก ความสามัคคี สามารถสื่อสารระหว่างกันและมีความเข้าใจกันได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถค้นหาความต้องการและศักยภาพของตนเองและสมาชิกครอบครัว รู้จักตนเอง ยอมรับในตนเอง และเชื่อมโยงไปบุคคลรอบข้างโปรแกรม “สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว” ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา (สานเสวนา) รวม 6 ครั้ง ** สานเสวนาครั้งที่ 1 ทำความรู้จักตนเอง ทบทวนตัวเอง รู้จักโลกภายในของตนเอง ทำความรู้จักกับเหตุการณ์และผลกระทบที่เข้ามาในชีวิต ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง (ผลสแกนนิ้ววัดบุคลิกภาพ เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการทำความรู้จักตนเองในครั้งที่ 1 นี้) สานเสวนาครั้งที่ 2 ทำความรู้จักความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความคาดหวังของตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการของตนเอง และสามารถยืนยันคุณค่าในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 3 ตระหนักและเข้าใจตนเอง รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองเลือก โดยการสร้างมุมมองใหม่ๆ ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 4 เยียวยาความสัมพันธ์ ยอมรับกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข กฎของครอบครัว ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเชื่อมโยงไปยังผู้อื่น สานเสวนาครั้งที่ 5 ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมโยงหัวใจไปสู้คนรอบข้างด้วยความอ่อนโยน ยืนยันคุณค่าทั้งของตนเองและยืนยันคุณค่าของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับผู้อื่น ได้โดยไม่บังคับตัวเอง ไม่ฝืนใจตนเอง เชื่อมโยงด้วยความเต็มใจจริงใจ (แต่ละคนจับคู่ เข้าทีละคู่จนครบทุกคนในครอบครัว) สานเสวนาครั้งที่ 6 สร้างกลไกใหม่ในครอบครัว ตัวตนใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกอึดอัด เติบโตไปพร้อมกัน เดินไปด้วยกัน ** การให้คำปรึกษาอาจมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษาตามผู้รับคำปรึกษาในขณะที่ให้บริการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจของผู้รับคำปรึกษาในขณะนั้น

5/6

“สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว”
บริการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา และผูู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวผสานความรัก ความสามัคคี สามารถสื่อสารระหว่างกันและมีความเข้าใจกันได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถค้นหาความต้องการและศักยภาพของตนเองและสมาชิกครอบครัว รู้จักตนเอง ยอมรับในตนเอง และเชื่อมโยงไปบุคคลรอบข้าง โปรแกรม “สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว” ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา (สานเสวนา) รวม 6 ครั้ง ** สานเสวนาครั้งที่ 1 ทำความรู้จักตนเอง ทบทวนตัวเอง รู้จักโลกภายในของตนเอง ทำความรู้จักกับเหตุการณ์และผลกระทบที่เข้ามาในชีวิต ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง (ผลสแกนนิ้ววัดบุคลิกภาพ เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการทำความรู้จักตนเองในครั้งที่ 1 นี้) สานเสวนาครั้งที่ 2 ทำความรู้จักความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความคาดหวังของตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการของตนเอง และสามารถยืนยันคุณค่าในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 3 ตระหนักและเข้าใจตนเอง รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองเลือก โดยการสร้างมุมมองใหม่ๆ ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 4 เยียวยาความสัมพันธ์ ยอมรับกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข กฎของครอบครัว ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเชื่อมโยงไปยังผู้อื่น สานเสวนาครั้งที่ 5 ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมโยงหัวใจไปสู้คนรอบข้างด้วยความอ่อนโยน ยืนยันคุณค่าทั้งของตนเองและยืนยันคุณค่าของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับผู้อื่น ได้โดยไม่บังคับตัวเอง ไม่ฝืนใจตนเอง เชื่อมโยงด้วยความเต็มใจจริงใจ (แต่ละคนจับคู่ เข้าทีละคู่จนครบทุกคนในครอบครัว) สานเสวนาครั้งที่ 6 สร้างกลไกใหม่ในครอบครัว ตัวตนใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกอึดอัด เติบโตไปพร้อมกัน เดินไปด้วยกัน ** การให้คำปรึกษาอาจมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษาตามผู้รับคำปรึกษาในขณะที่ให้บริการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจของผู้รับคำปรึกษาในขณะนั้น

1/6

Family Charter

ให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว วางกฎ กติกาในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และผลประโยชน์ของสมาชิกครอบครัว กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของครอบครัว กำหนดบทบาทของสมาชิก การวางแผนสืบทอด สวัสดิการ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว การจัดตั้งคณะกรรมการด้านธุรกิจ ฯลฯ

1/6

Family Charter

ให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว วางกฎ กติกาในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และผลประโยชน์ของสมาชิกครอบครัว กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของครอบครัว กำหนดบทบาทของสมาชิก การวางแผนสืบทอด สวัสดิการ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว การจัดตั้งคณะกรรมการด้านธุรกิจ ฯลฯ

4/6

Business Transformation

ภาพรวมโดยทั่วไปของธุรกิจ เรามีหน้าบ้าน คือตลาดที่เราต้องบุกออกไปเพื่อให้ได้ธุรกิจเข้ามาในบ้าน และทุกธุรกิจก็ต้องมีหลังบ้าน คือ การวางโครงสร้างบริหารจัดการเพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย แต่หลายต่อหลายธุรกิจที่ต้องสาระวนกับการแก้ไขปัญหาหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องบุคคลากรที่เกิดจากจากความไม่เข้าใจกัน การช่วงชิงอำนาจ การขาดความรับผิดในบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่หนักและทำให้ทุกธุรกิจต้องสูญเสียพลังงานในการจัดการอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวบพลังสติปัญญาในการสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับตัวทางการตลาดให้สอดรับกับโลกใหม่ เป็นต้น Business Transformation จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ Potential Improvement Point ของธุรกิจทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้านโดยองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา พันธมิตรของ FIRM คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท Prudent Advisory อดีตนักวาณิชธนกิจและนักยุทธศาสตร์องค์กร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ในการทรานส์ฟอร์มองค์กร และให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณรังสรรค์ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เป็น Managing Partner ในประเทศไทย และ Certified Associate ของ Adizes Institute Worldwide บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีชื้่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการองค์กร (ถูกขนานนามว่าเป็น the “America’s best kept secret” ด้านกระบวนการให้คำปรึกษา โดย Ken Blanchardm เจ้าของผลงาน One Minute Manager) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ Blue Ocean ที่ได้รับการรับรองจาก The Blue Ocean Strategic Initiative Center (BOSIC) ประเทศอังกฤษ และเป็น Certified Master Coach และ Advisory Board ของ The Centered for Advance Coaching, USA. คุณรังสรรค์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Katz Graduate School of Business และปริญญาตรีจาก Brigham Young University

4/6

Business Transformation

ภาพรวมโดยทั่วไปของธุรกิจ เรามีหน้าบ้าน คือตลาดที่เราต้องบุกออกไปเพื่อให้ได้ธุรกิจเข้ามาในบ้าน และทุกธุรกิจก็ต้องมีหลังบ้าน คือ การวางโครงสร้างบริหารจัดการเพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย แต่หลายต่อหลายธุรกิจที่ต้องสาระวนกับการแก้ไขปัญหาหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องบุคคลากรที่เกิดจากจากความไม่เข้าใจกัน การช่วงชิงอำนาจ การขาดความรับผิดในบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่หนักและทำให้ทุกธุรกิจต้องสูญเสียพลังงานในการจัดการอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวบพลังสติปัญญาในการสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับตัวทางการตลาดให้สอดรับกับโลกใหม่ เป็นต้น Business Transformation จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ Potential Improvement Point ของธุรกิจทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้านโดยองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา พันธมิตรของ FIRM คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท Prudent Advisory อดีตนักวาณิชธนกิจและนักยุทธศาสตร์องค์กร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ในการทรานส์ฟอร์มองค์กร และให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณรังสรรค์ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เป็น Managing Partner ในประเทศไทย และ Certified Associate ของ Adizes Institute Worldwide บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีชื้่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการองค์กร (ถูกขนานนามว่าเป็น the “America’s best kept secret” ด้านกระบวนการให้คำปรึกษา โดย Ken Blanchardm เจ้าของผลงาน One Minute Manager) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ Blue Ocean ที่ได้รับการรับรองจาก The Blue Ocean Strategic Initiative Center (BOSIC) ประเทศอังกฤษ และเป็น Certified Master Coach และ Advisory Board ของ The Centered for Advance Coaching, USA. คุณรังสรรค์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Katz Graduate School of Business และปริญญาตรีจาก Brigham Young University

6/6

บริการจัดทำ
ประวัติครอบครัวธุรกิจ

รับจัดทำประวัติของครอบครัว เพื่อส่งต่อวิธีคิด หลักการ ปรัชญาการดำเนินชีวิตและธุรกิจ เส้นทางของการต่อสู้ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความสำเร็จไปสู่คนรุ่นต่อไป (Family DNA) โดยอดีตบรรณาธิการนิตยสารฟอร์บส และเดอะ เนชั่น

6/6

บริการจัดทำ
ประวัติครอบครัวธุรกิจ

รับจัดทำประวัติของครอบครัว เพื่อส่งต่อวิธีคิด หลักการ ปรัชญาการดำเนินชีวิตและธุรกิจ เส้นทางของการต่อสู้ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความสำเร็จไปสู่คนรุ่นต่อไป (Family DNA) โดยอดีตบรรณาธิการนิตยสารฟอร์บส และเดอะ เนชั่น

2/6

การจัด Public & Private Class

Customized Class and Public Class จัดคอร์สให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อตกลงในครอบครัว และแนวทางในการเขียนธรรมนูญครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืน และความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวธุรกิจ ประกอบด้วย • การสร้างความเข้าใจกระบวนการเขียนธรรมนูญครอบครัว และจัดทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อน • ออกแบบ Workshop สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ Private Class รับจัดบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวให้เป็นการเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว กรณีตัวอย่าง และบทเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับครอบครัว ภายใต้เงื่อนไข และปัจจัยเฉพาะของแต่ละครอบครัว ในแบบเจาะลึก ทั้งในและนอกสถานที่

2/6

การจัด Public & Private Class

Customized Class and Public Class จัดคอร์สให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อตกลงในครอบครัว และแนวทางในการเขียนธรรมนูญครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืน และความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวธุรกิจ ประกอบด้วย • การสร้างความเข้าใจกระบวนการเขียนธรรมนูญครอบครัว และจัดทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อน • ออกแบบ Workshop สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ Private Class รับจัดบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวให้เป็นการเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว กรณีตัวอย่าง และบทเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับครอบครัว ภายใต้เงื่อนไข และปัจจัยเฉพาะของแต่ละครอบครัว ในแบบเจาะลึก ทั้งในและนอกสถานที่
วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณวีชัชชฎา มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจดนตรี ธุรกิจสุขภาพ และการศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและการบริหารองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ การตลาด องค์กร  NGO ต่างประเทศ และการช่วยธุรกิจครอบครัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์

นอกจากที่ “เฟิร์ม” แล้ว ปัจจุบัน คุณวีชัชชฎายังดำรงตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ปแร็บบิส จำกัด, ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทูมอโร่ สเกลเลอร์ จำกัด

นอกจากนี้เธอยังมีความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างชาติและพัฒนาแผนผู้ด้อยโอกาสให้กับองค์การคริสเตียนมากว่า 20 ปี

ทำความรู้จักกับทีมผู้ร่วมก่อตั้ง เฟิร์ม

บริษัท เฟิร์ม จำกัด เป็นการรวมตัวกันของคุณวิเชฐ  ตันติวานิช คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล และคุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์ 

ซึ่งล้วนแต่เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ การเงินธนาคาร ตลาดทุน หลักทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค โทรคมนาคม ธุรกิจเพลง สุขภาพ โฆษณา และการศึกษา มากว่า 30 ปี

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการให้คำแนะนำการจัดทำธรรมนูญครอบครัวแก่ตระกูลธุรกิจไทยมากกว่า 40 ครอบครัว ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีสมาชิกครอบครัวเพียง  2 ท่าน ไปจนถึงตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกครอบครัว 200 ท่าน 

จึงทำให้ เฟิร์ม กลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดทำธรรมนูญครอบครัวที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากแนวทางในการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ซึ่งเป็นโนว์ฮาวในเชิงเทคนิคแล้ว ความรู้ลึก รู้กว้าง ประสบการณ์ตรงจากการได้คลุกคลี บริหาร และให้คำปรึกษากับธุรกิจครอบครัวชั้นนำในประเทศไทย บารมี  เน็ตเวิร์ค และ ความน่าเชื่อถือ  ของผู้จัดทำ

ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการ Facilitate การจัดทำธรรมนูญครอบครัว และการทำ Business Transformation ให้กับครอบครัวที่มีหลากหลายเจนเนอเรชั่น และแนวความคิด มีโจทย์ธุรกิจและค่านิยมครอบครัวที่แตกต่างกัน ให้ประสบผลสำเร็จและนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

ดิฉันซึ่งเป็นทายาทปลายเจนเนอเรชั่น 3 มีโอกาสได้เข้าไปอบรมเรื่องธุรกิจครอบครัว ร่วมกับทายาทรุ่นที่ 4 และได้รู้จักกับ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธรรมนูญครอบครัวของตระกูล “หงส์หยก” สืบเนื่องจากธุรกิจครอบครัว “หงษ์หยก” ของเราเดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 แล้ว และพวกเราคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากขึ้น การสื่อสารถึงแนวความคิดต่างๆของครอบครัวก็อาจเลือนหายไประหว่างกาลเวลา

จึงมีดำริกันว่า ครอบครัวของเราควรมีเครื่องมือที่จะช่วยสืบทอดความคิดและความตั้งใจของบรรพบุรุษไปสู่เจนเนอเรชั่นต่อไป เป็นเหมือนบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจกฎข้อห้าม รวมถึงกรอบแบบแผนในการจัดการผลประโยชน์ของครอบครัวเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นต่อๆไป โดยที่กิจการของครอบครัวยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต้องการให้ครอบครัวทำงานด้วยกัน บริหารทั้งธุรกิจและครอบครัวร่วมกัน

ปิยะนุช หงษ์หยก

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

ดิฉันซึ่งเป็นทายาทปลายเจนเนอเรชั่น 3 มีโอกาสได้เข้าไปอบรมเรื่องธุรกิจครอบครัว ร่วมกับทายาทรุ่นที่ 4 และได้รู้จักกับคุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธรรมนูญครอบครัวของตระกูล “หงส์หยก” การทำงานของ “เฟิร์ม” ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงจากความสามารถของผู้บริหารบริษัท มีแนวทางดำเนินการจัดทำธรรมนูญครอบครัวได้ตามขั้นตอน มีวิธีการที่ชัดเจนในการสื่อสารกับครอบครัว และมีทีมที่มีประสบการณ์ เพราะบางครั้งถึงแม้มีแบบแผนแนวทาง แต่ถ้าหากไม่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้กว้างพอก็จะไม่เข้าใจความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สืบเนื่องจากธุรกิจครอบครัว “หงษ์หยก” ของเราเดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 และ 4 แล้ว พวกเราคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากขึ้น การสื่อสารถึงแนวความคิดต่างๆของครอบครัวก็อาจเลือนหายไประหว่างกาลเวลา จึงมีดำริกันว่าครอบครัวของเราควรมีเครื่องมือที่จะช่วยสืบทอดความคิดและความตั้งใจของบรรพบุรุษไปสู่เจนเนอเรชั่นต่อไป เป็นเหมือนบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ กฎข้อห้าม รวมถึงกรอบแบบแผนในการจัดการผลประโยชน์ของครอบครัว เพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นต่อๆไป โดยที่กิจการของครอบครัวยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต้องการให้ครอบครัวทำงานด้วยกัน บริหารทั้งธุรกิจและครอบครัวร่วมกัน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวของเราเชื่อว่า Family Charter หรือธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดแบบแผน กฎระเบียบ ในการบริหารครอบครัว สร้างศักยภาพของครอบครัวและธุรกิจให้เติบโตอย่างมีกรอบแบบแผน ปัจจุบันบ้าน “หงส์หยก” ของเราก็ได้ดำเนินการออกธรรมนูญครอบครัวให้กับสมาชิกในครอบครัวได้สำเร็จลุล่วง มีการตั้งสภาครอบครัวขึ้นมาและจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน ได้พัฒนาการสื่อสาร สามารถรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้มากขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารไม่เข้าใจหรือมีอคติต่อกันก็จะเกิดความรู้สึกแตกแยกในครอบครัว การที่มีธรรมนูญครอบครัวจึงจำเป็นสำหรับครอบครัวใหญ่เพื่อความเข้าใจ พัฒนาการสื่อสารร่วมกันมากขึ้น และสามารถดำรงความเป็นครอบครัวได้ต่อเนื่อง เพราะเมื่อแต่ละรุ่นผ่านไป รากของครอบครัว รวมถึงความผูกพันอาจน้อยลง แต่กฏระเบียบของครอบครัวจะชี้ให้เห็นที่มาที่ไปว่าคนในรุ่นก่อนหน้าเราได้ทำอะไรไว้บ้าง ก็จะได้ซึมซับวิถีชีวิต ความคิด และค่านิยมของครอบครัวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับรุ่นต่อๆไป .

ปิยะนุช หงษ์หยก

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

ในการดำเนินการจัดทำ Family Charter หรือ ธรรมนูญครอบครัวของ “กลุ่มวังขนาย” จนสำเร็จ บริษัท เฟิร์ม เปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงมีรูปแบบ กระบวนการที่เป็นขั้นตอน และกรณีศึกษาจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์สำหรับแนวทางของการทำธรรมนูญครอบครัว อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายได้อีกด้วย 

ธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญมากกับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกฎ กติกา เงื่อนไข สำหรับให้พี่น้อง อยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้รับรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรเหมาะสม อะไรไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้บรรพชนของเราใช้วิธีทำพินัยกรรม เมื่อเสียชีวิตก็แบ่งมรดกแล้วจบกันไป แต่ผมมองว่าถ้าต้องการสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนได้เป็นร้อยปี ก็จำเป็นต้องมีธรรมนูญครอบครัว เช่นเดียวกับที่ ประเทศชาติจะยั่งยืนได้เป็นร้อยปีก็ต้องมีรัฐธรรมนูญ เพียงแต่สิ่งสำคัญที่แตกต่างกันคือธรรมนูญครอบครัวควรจะเขียนโดยทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ก่อตั้ง ซึ่งก็คือบรรพชน เขาต้องการอะไร มีแนวคิด เจตนารมณ์แบบใดก็จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนคู่มือในอนาคตของครอบครัวใหญ่ 

และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ “กลุ่มวังขนาย” ของครอบครัวเราตัดสินใจ ทำธรรมนูญครอบครัว เพราะไม่เพียงต้องการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย 

เราเชื่อมั่นว่าธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือที่จะสามารถสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจครอบครัวและส่งผลดีไปถึงประเทศชาติได้

ธีระ ณ วังขนาย

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย

ในการดำเนินการจัดทำ Family Charter หรือ ธรรมนูญครอบครัวของ “กลุ่มวังขนาย” จนสำเร็จ บริษัทเฟิร์มเปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงมีรูปแบบ กระบวนการที่เป็นขั้นตอน และกรณีศึกษาจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์สำหรับแนวทางของการทำธรรมนูญครอบครัว อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายได้อีกด้วย ธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญมากกับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกฎ กติกา เงื่อนไช สำหรับให้พี่น้อง อยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้รับรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรเหมาะสม อะไรไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้บรรพชนของเราใช้วิธีทำพินัยกรรม เมื่อเสียชีวิตก็แบ่งมรดกแล้วจบกันไป แต่ผมมองว่าถ้าต้องการสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนได้เป็นร้อยปี ก็จำเป็นต้องมีธรรมนูญครอบครัว เช่นเดียวกับที่ประเทศชาติจะยั่งยืนได้เป็นร้อยปีก็ต้องมีรัฐธรรมนูญ เพียงแต่สิ่งสำคัญที่แตกต่างกันคือธรรมนูญครอบครัวควรจะเขียนโดยทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ก่อตั้ง ซึ่งก็คือบรรพชน เขาต้องการอะไร มีแนวคิด เจตนารมณ์แบบใดก็จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนคู่มือในอนาคตของครอบครัวใหญ่ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ “กลุ่มวังขนาย” ของครอบครัวเราตัดสินใจทำธรรมนูญครอบครัว เพราะไม่เพียงต้องการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือที่จะสามารถสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจครอบครัวและส่งผลดีไปถึงประเทศชาติได้ .

ธีระ ณ วังขนาย

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย

 ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

   ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่างๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย 

   ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่างๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใดๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป

สุนันท์ เจียมจรรยา

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่าง ๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย
ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่าง ๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใด ๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป
ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่าง ๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย
ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่าง ๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใด ๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป

.

สุนันท์ เจียมจรรยา

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์